Všeobecné obchodné podmienky

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA AKCE PROSTŘEDNICTVÍM INVITON.CZ

(dále jen „Podmínky“)

 

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.inviton.cz je společnost Inviton, s.r.o.,  Nové Záhrady I. č.11, 821 05 Bratislava, IČO 47 420 537 , zapsanou na obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 92334/B (dále jen jako "Inviton" nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.inviton.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.inviton.cz (dále jen „obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Inviton ani webových stránek samotných.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím Inviton a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Inviton prodává vstupenky prostřednictvím webových stránek Inviton www.inviton.cz, a dále prostřednictvím svých prodejních míst a prodejních míst smluvních partnerů (dále jen „prodejní síť“).

 

 

 

2. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností Inviton a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:
 
Akce“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.
 
„Pořadatel Akce“ je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Inviton, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „pořadatel“). Identifikace pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.
 
Zákazník“: Osoba užívající prodejní sítě INVITON a služeb Inviton pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

 
Vstupenka“: Doklad vydaný v prodejní síti INVITON, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

 
Webový portál“: Internetové stránky Inviton na adrese www.Inviton.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce

 

 

3. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek Inviton dodat jménem a na účet pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

 3. Inviton se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím .Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany Inviton jsou veškeré závazky Inviton vyplývající ze smlouvy splněny.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 1. Kupující bere na vědomí, že Inviton není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Inviton zajišťuje prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi Inviton a pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem této Akce. Inviton proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a pořadatelem Akce.

 2. Inviton žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. Inviton neodpovídá za žádné závazky pořadatele Akce. Dále Inviton neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u pořadatele Akce.

 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Inviton neodpovídá.

 

5. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.

 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.inviton.cz je platba za vstupenku možná platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet a bankovním převodem.

 3. Inviton nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

 

6.Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem prostřednictvím Inviton odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

 

7. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Inviton prostřednictvím prodejní sítě se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.

 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

 4. Inviton nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

 5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, Kontaktovat Inviton a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Inviton jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Inviton zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Inviton, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.

 6. Inviton se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,

 7. V případě, že již došlo ke konání Akce, se Inviton zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

 8. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který Inviton poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Inviton neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

 9. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude Inviton vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše finančních prostředků, které Inviton pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Inviton obdržel od kupujících za prodej vstupenek, a které doposud nebyly převedeny pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně pořadatel zrušené Akce a nikoliv Inviton.

 10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:

  1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím stránek www.inviton.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno;

  2. v případě nákupu vstupenky v prodejním místě Inviton nebo prodejním místě smluvního partnera Inviton bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně či bezhotovostně) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené vstupenky.

 1. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude Inviton postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

 2. U Inviton nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Inviton.

 

7. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8. Ochrana osobních údajů při prodeji

 1. Inviton během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje Inviton shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. Inviton údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č.

 2. .122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Inviton se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a Inviton vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím prodejní sítě Inviton. Inviton je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

 3. Inviton během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:

 4. Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu kupujícího na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti kupujícího na Akci potřebné;

 5. Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;

 6. Za účelem plnění zákonných povinností Inviton.

 7. Poskytnutím osobních údajů Inviton, resp. nákupem vstupenky dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.

 8. Inviton nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

 9. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost Kontaktovat Inviton.

 10. Inviton osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou. V případě, že si kupující přeje osobní údaje smazat dříve, může Kontaktovat Inviton a zažádat o smazání svých údajů. V případě zrušení, změny či jiných situací týkajících se Akce nebude moci být kontaktován a nebude mu nijak poskytována náhrada.

 

9. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

 2. Inviton je oprávněna kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Inviton se řídí českým právním řádem.

 4. Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím Inviton budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

 

Omezení odpovědnosti Inviton

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.inviton.cz, jejichž úprava je obsažena v obchodních podmínkách pro prodej vstupenek uvedených v tomto dokumentu

 2. Obsah internetových stránek www.inviton.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.inviton.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.inviton.cz.

 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.inviton.cz.

 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.inviton.cz.